مقالات مدیران خلاق

چگونه جلسات حل مساله برگزار کنیم؟ قسمت دوم

مشاهده

پاسخ مخاطبان به محصولات یا خدمات یکی از سه حالت زیر است:

مشاهده

اصل 11 : نتایج حاصل از تصمیم گیری ها ، معیار خوبی برای قضاوت در مورد آنها نیستند

مشاهده

اصل 10 : از تصمیم گیری های دیگران درس بگیرید

مشاهده

اصل 7 : برای اینکه تصمیم گیرنده خوبی باشی ، باید تصمیم های اشتباه بسیاری بگیرید

مشاهده