دکتر مهرداد انوری

دکتر مهرداد انوری

   •   مدرس و مشاور توسعه کسب و کار
   • استراتژیست برند و مشاور برند سازی و تبلیغات
   • دکترای مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، دانشگاه تهران  
   • عضو هیئت علمی موسسه علوم و فنون تهران
   • مدرس و سخنران دانشگاههای دولتی، آزاد و موسسات آموزش عالی آزاد
   • مدرس دوره های
MBA, DBA, PostDBA
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه برند ملی و مقاصد گردشگری در کشور 
   • اولین مشاور برند و بازاریابی سازمانهای دولتی در حوزه ورزش در کشور 
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه بازاریابی سیاسی و برند سیاسی در کشور 
   • بیش از 30 مقاله تخصصی در حوزه کسب و کار، برند، بازاریابی، تبلیغات، برند ملی و گردشگری
   • مشاور برند و بازاریابی بیش از 40 سازمان خصوصی و دولتی

دوره های ارائه شده توسط استاد