آزمون NEOPI

تست شخصیتی پنج عاملی NEOPI


من آدم نگرانی نیستم:همیشه دوست دارم افراد زیادی دوروبرم باشند:دوست ندارم وقتم را باخیالبافی تلف کنم:سعی میکنم با همه افرادی که ملاقات میکنم،رفتار مودب و با نزاکت داشته باشم:من اشیاء متعلق به خود را پاکیزه و تمیز نگاه می دارم:اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت میکنم:زود خنده ام میگیرد:وقتی که روش صحیح انجام یک کاری را یافتم به همان روش می چسبم و ادامه میدهم:اغلب با اعضاء خانواده و همکارانم بگو و مگو دارم:به خوبی میتوانم وقت و فعالیت خود را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود:گاهی اوقات وقتی که تحت فشار و استرس زیادی هستم،احساس میکنم که دارم از می پاشم:خود را آدم شنگول و سرزنده ای نمیدانم:نظم و ترتیب خاصی در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است:بعضی از مردم مرا آدم خودخواه و خودمحور می دانند:آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم:به ندرت احساس تنهایی و غمگینی میکنم:من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت میبرم:معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود که به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش کنند،فقط باعث سردرگمی و انحراف بیشتر آنها خواهد شد:ترجیح میدهم با دیگران همکاری کنم تا با آنها به رقابت بپردازم:سعی میکنم وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم:من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم:ترجیح میدهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است:شعر تاثیر چندانی روی من ندارد :معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بد بین و بد گمان هستم:من دارای اهداف روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه ی منظمی عمل میکنم:بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم:معمولا ترجیح میدهم کارها را به تنهایی انجام دهم:اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم:معتقدم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود از آدم سوء استفاده خواهند کرد:قبل از شروع هرکاری مقدار زیادی وقت تلف میکنم:به ندرت احساس ترس و اظطراب میکنم:اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و انرژی هستم:به ندرت متوجه خلق و عواطفی که مخیط های مختلف به وجود می آورند،می شوم:بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند:برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش میکنم:اغلب از نحوه برخودر دیگران با خودم عصبانی می شوم:آدم خوش مشرب،شاد و باروحیه ای هستم:معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی ما باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم:بعضی از افراد فکر میکنند که من ادم فاقد احساسات و حسابگری هستم:همیشه وقتی قول انجام کاری را بدهم مردم می توانند به انجام آن کار اطمینان کنند:نها را نا تمام رها کنم بیشتر مواقع که کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و میخوام آ:آدم خوشحال و امیدواری نیستم:بعضی مواقع که شعری را میخوانم یا به یک اثر هنری نگاه میکنم موجی از احساس افسردگی با هیجان مرا در بر میگیرد:از لحاظ نگرش های اجتماعی،آدم سخت گیر و بی گذشتی هستم:گاهگاهی آنطور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم:به ندرت افسرده و یا غمگین می شوم:همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می گیرد:من علاقه به تامل و فکر جدی در باره سرنوشت جهان یا انسان ندارم:غالبا سعی میکنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم:آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسئولیت های خود را به انجام می رسانم:اغلب احساس درماندگی و ناتوانی میکنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند:شخص بسیار فعالی هستم:کنجکاوی فکری بسیار زیادی دارم:اگر اشخاص را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی نمیکنم:به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب دهم:گاهی اوقات طوری احساس خجالت خجالت میکنم که دلم میخواهد خود را از دیگران مخفی کنم:ترجیح میدهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا اینکه رهبر دیگران باشم:اغلب با بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم:اگر نیاز باشد،حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم:سعی میکنم همه ی کارهای خود را به بهترین نحو انجام دهم: